Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych Użytkownika, a także funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

§ 1. Definicje

Użyte w treści Polityki Prywatności następujące określenia oznaczają:

1. Właściciel serwisu Pure Core - Pure Core sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000532347, NIP:7010450530, Regon:36019229400000, wysokość kapitału zakładowego spółki: 5 000 zł, kapitał opłacony w całości.

2. Administrator danych osobowych - zgodnie z art. 7 pkt. 4 Uodo organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, o których mowa w art. 3 Uodo, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Pure Core sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000532347, NIP:7010450530, Regon:36019229400000, wysokość kapitału zakładowego spółki: 5 000 zł, kapitał opłacony w całości.

5. Serwis - portal internetowy, który znajduje się pod następującym adresem internetowym:
http://www.purecore.eu, będący platformą internetową, stanowiącą zestawienie różnego rodzaju usług internetowych.

6. Partnerzy – podmioty współpracujące z Usługodawcami, w tym reklamodawcy.

7. Uodo – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

8. Uśude – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

9. Uuo – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późniejszymi zmianami).

10. KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

11. Cookies – pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę internetową na twardym dysku komputera Użytkownika, które zawierają informacje umożliwiające identyfikację połączenia oraz prawidłowe działanie Serwisu. Niektóre Cookies mogą być przechowywane przez z góry zdefiniowany czas (Użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia), a niektóre są usuwane zaraz po zakończeniu korzystania z Serwisu.

§ 2. Dane osobowe

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych oraz rozdziału 4 Uśude, po wyrażeniu zgody przez Użytkownik lub po poinformowaniu użytkownika o przetwarzaniu jego danych osobowych na innej podstawie niż zgoda.

2. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest w celu umożliwienia Użytkownikom Serwisu dostępu do propozycji ofertowych usług ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych, w szczególności ubezpieczeń komunikacyjnych, zawarcia umowy ubezpieczenia, a także w celach marketingowych, w tym w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawców oraz Partnerów.

3. Administrator przetwarza w imieniu własnym jedynie takie dane osobowe Użytkownika, które zostały przez niego podane i które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.

4. Administrator danych osobowych może na podstawie umowy, zgodnie z art. 31 ust. 1 Udo powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, w szczególności Usługodawcy.

5. Administrator danych osobowych jest uprawniony do udostępniania danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

6. Administrator danych osobowych, za zgodą Użytkownika, może przekazywać w celach marketingowych dane osobowe Użytkownika Partnerom.

7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi skorzystanie przez niego z niektórych funkcji Serwisu

8. Użytkownik ma ponadto prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

9. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

10. Aby skorzystać z prawa wynikających z postanowienia ust. 6 należy wysłać wiadomość na adres bok@purecore.eu.

11. Użytkownik, przez zaznaczenie odpowiedniego okna, może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług.

 

§ 3. Informacja handlowa

1. Za zgodą Użytkownika, na wskazany przez niego adres e-mail lub numer telefonu będzie mu przesyłana informacja handlowa w rozumieniu art. 9 Uśude.

2. Powyższa informacja handlowa może pochodzić od Usługodawców lub od Partnerów i może ona dotyczyć zarówno usług świadczonych przez Usługodawców, jak również usług oraz towarów oferowanych przez Partnerów.

Pliki Cookies

1. Serwis używa plików cookies.

2. Pliki cookies są plikami informatycznymi małej objętości instalowanymi i przechowywanymi na urządzeniu, za pomocą którego użytkownik Internetu przegląda strony internetowe. Plik cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi (w trakcie przeglądania której doszło do instalacji pliku), czas przechowywania pliku na urządzeniu, za pomocą którego użytkownik Internetu korzysta z Internetu, jak również przypadkowy (losowo wygenerowany) niepowtarzalny numer.

3. Przeglądarki internetowe zazwyczaj skonfigurowane są w taki sposób, że automatycznie zezwalają one na instalację i przechowywanie plików cookies na urządzeniu, za pomocą którego użytkownik Internetu korzysta z Internetu. Użytkownik przeglądarki może wedle swego uznania zmienić te ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta, np. w taki sposób, że instalacja plików cookies będzie wymagała każdorazowo zgody użytkownika przeglądarki albo że użytkownik przeglądarki będzie każdorazowo informowany o instalacji plików cookies. Wyłączenie opcji automatycznej zgody na instalację i przechowywanie plików cookies na urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Internetu, może utrudniać, a nawet uniemożliwiać korzystanie z Serwisu lub z niektórych funkcjonalności (skonkretyzowane przeznaczenie plików cookies opisane zostało w postanowieniach ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu). Sposób obsługi przeglądarek internetowych, w tym zmiana ustawień dotyczących instalacji i przechowywania plików cookies, opisany jest w instrukcjach posługiwania się tymi przeglądarkami.

4. Serwis używa plików cookies sesyjnych oraz stałych, tj.:

  1. plików przechowywanych na urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu, w trakcie połączenia ze stroną Serwisu (pliki sesyjne);
  2. plików przechowywanych na urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu, przez czas zdefiniowany przez stronę internetową, z której pochodzą (pliki stałe).

5. Serwis używa albo potencjalnie może używać plików cookies przechowywanych na urządzeniach, za pomocą których Użytkownicy korzystają z Serwisu, w następujących celach:

  1. uwierzytelnienia w ramach Serwisu;
  2. bezpieczeństwa (np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu);
  3. tzw. utrzymania sesji - po zalogowaniu przejście przez Użytkownika do kolejnej zakładki (podstrony internetowej) Serwisu nie wymaga ponownego logowania;
  4. dostosowania zawartości strony głównej oraz zakładek (podstron internetowych) Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu (identyfikacja urządzenia, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu) i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej;
  5. statystycznych (sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników).

6. Postanowienia pkt 1 – 5 niniejszego paragrafu Regulaminu opracowano w oparciu o wzór zamieszczony na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/,do którego prawa autorskie przysługują IAB Polska.